ano Podmínky užití slevového portálu sportovnislevy.cz | Sportovníslevy.cz - zážitkový, teambuildingový a slevový portál
Podmínky užití slevového portálu sportovnislevy.cz

                      provozuje: Ing.Jiří Marek – Infosport Mark (dále jen „provozovatel“)
Nad Šutkou 14, 182 00 – Praha 8, IČO: 48577405
Tel.: 737 925 925, e-mail.: info@sportovnislevy.cz

 
(dále jen „Podmínky užití“)
 
1)    Úvodní ustanovení, autorská práva
 
a)    Provozovatel je vlastníkem Sportovnislevy.cz.
b)    Sportovnislevy.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Provozovatel vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Sportovnislevy.cz.
c)    Obsah Sportovnislevy.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Provozovatel předem souhlas.
d)    Tyto Podmínky užití upravují práva a povinnosti osob využívajících Sportovnislevy.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Sportovnislevy.cz a další používání Sportovnislevy.cz, jakož i další související právní vztahy.
e)    Provozovatel pronajímá Sportovnislevy.cz a s tím související služby, jiným podnikatelům (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím Sportovnislevy.cz vstupovat s třetími osobami (dále jen „Kupující“) do obchodního vztahu při využití služeb a/nebo zboží Zájemce. V tomto vztahu Zájemce a kupující postupují v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami pro nákup zboží a/nebo služeb na portálu hromadného nakupování www.sportovnislevy.cz (dále jen „Obchodní podmínky“).
 
2)    Použití Sportovnislevy.cz, práva, povinnosti provozovatele
 
a)    Přístup a používání Sportovnislevy.cz je bezplatné.
b)    Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Sportovnislevy.cz.
c)    Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Kupujícím a Zájemcem a  nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností z jejich obchodního vztahu a plnění Obchodních podmínek. Také  nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s tímto obchodním vztahem a při plnění Obchodních podmínek.
d)    Jelikož Provozovatel jen pronajímá Sportovnislevy.cz Zájemcům, nenese žádnou odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci na Sportovnislevy.cz. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, úplnost, přesnost materiálů zveřejňovaných na Sportovnislevy.cz ani za případné nekalé jednání Zájemce prostřednictvím Sportovnislevy.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv Zájemcem. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Sportovnislevy.cz.
e)    Provozovatel nezaručuje nepřerušený přístup na Sportovnislevy.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Sportovnislevy.cz. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Sportovnislevy.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Sportovnislevy.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Sportovnislevy.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
f)     Kliknutím na některé odkazy na Sportovnislevy.cz může dojít k opuštění Sportovnislevy.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Avšak za obsah a vzhled stran třetích subjektů provozovatel nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím internetové stránky sportovnislevy.cz.
 
3.    Práva a povinnosti Uživatele
 
a)    Uživatel vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že:
-     je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk nebo je zastoupen zákonným zástupcem.
-     veškeré údaje, které poskytuje na Sportovnislevy.cz, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné.
-     nebude používat Sportovnislevy.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
-     pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Sportovnislevy.cz, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, což je na Sportovnislevy.cz vyznačeno jasným symbolem Nad 18 či shodného významu.
-     před zahájením užívání Sportovnislevy.cz se důkladně seznámil s těmito Podmínkami užití, těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
-     bude používat sportovnislevy.cz, nakupovat na něm a vkládat příspěvky do diskuze prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Provozovatel právo tyto účty zablokovat a smazat.
b) Uživatel je povinen při užívání Sportovnislevy.cz dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
-     užívat Sportovnislevy.cz v rozporu s těmito Podmínkami užití,
-     komerčně užívat kterékoli části Sportovnislevy.cz způsobem způsobilým poškodit Provozovatele a/nebo Zájemce,
-     získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
-     zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Sportovnislevy.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Sportovnislevy.cz,
c)  Používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Sportovnislevy.cz. Sportovnislevy.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Provozovatele, který je v souladu s jeho určením.
d)    Uživatel nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Sportovnislevy.cz (tj. náklady na internetové připojení apod.) a nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Sportovnislevy.cz či systému, při kterých realizuje přenos z Sportovnislevy.cz třetím osobám.
 
 
4.    Ochrana osobních údajů
 
a) Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel se zavazuje chránit Uživatelovy Osobní údaje v souladu se zmíněným zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy v platném znění.
b) Ustanovení tohoto článku 4 se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří prostřednictvím Sportovnislevy.cz vstoupili do obchodního vztahu se Zájemcem jako Kupující a při využití služeb a/nebo zboží Zájemce postupují v souladu s Obchodními podmínkami. Provozovatel zpracovává osobní údaje pouze těchto Uživatelů.
c)  Uživatel souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (jen jako „Osobní údaje“) na dobu neurčitou a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z Obchodních podmínek a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
d) Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně ve svých Osobních údajích.
e) Zpracováním Osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na stránkách Sportovnislevy.cz.
f) Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů, dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Provozovateli odvolat písemným oznámením doručeným na emailovou adresu info@sportovnislevy.cz.
g)    V případě, že by se Uživatel domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Provozovatele o vysvětlení a požadovat, aby odstranili závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
h)   Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
i)     Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Provozovatele a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatele na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.
 
5.    Závěrečná ustanovení
 
a)     Provozovatel Sportovnislevy.cz. má sídlo v České republice a také tyto stránky jsou provozovány z České republiky. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se Sportovnislevy.cz  se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Sportovnislevy.cz realizován.
b)    Pokud některé z materiálů uvedených na těchto stránkách nebo jejich užívání jsou v rozporu s právními předpisy země příslušného návštěvníka platnými v době uskutečnění přístupu, pak stránky nejsou pro tohoto návštěvníka určeny.
c)     Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek užití neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
d) Uživatel vstupem na Sportovnislevy.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
e) Provozovatel může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Provozovatel informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Sportovnislevy.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky užití nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Sportovnislevy.cz.
f)   Tyto Podmínky užití nabývají účinnosti dne 1.1.2012.
 
V Praze dne 1.1.2012
 
Ing. Jiří Marek – Infosport Mark
Místo podnikání: Kobyliská 4, Praha 8, 184 00. IČO: 48577405
Provozovna Sportovnislevy.cz: Nad Šutkou 14, Praha 8, 182 00
 
Vstupenky