ano Obchodní podmínky | Sportovníslevy.cz - zážitkový, teambuildingový a slevový portál
Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
portálu hromadného nakupování www.sportovnislevy.cz


Jiří Marek – Infosport Mark (dále „provozovatel nebo zprostředkovatel“), s místem podnikání Kobyliská 385/4, Praha 8, 184 00

provozovna: Nad Šutkou 14, Praha 8, 182 00,
zastoupená p. Ing. Jiřím Markem, IČO: 48577405, DIČ: CZ6902223317
jako provozovatel internetového portálu www.sportovnislevy.cz

(dále jen sportovnislevy.cz)


vydává v souladu s ustanovením zákona č.40/1964 Sb. a občanského zákoníku 634/1992 Sb. v plném znění a ve znění pozdějších předpisů tyto Všeobecné obchodní podmínky portálu hromadného nakupování www.sportovnislevy.cz
(dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“)


1. Všeobecná ustanovení

a) tyto obchodní podmínky upravují, upřesňují a vymezují práva a povinnosti mezi provozovatelem (zprostředkovatelem), koncovým kupujícím zákazníkem (dále jen „kupující“) a dodavatelem poskytujícím služby a/nebo zboží (dále jen „dodavatel“).

Zprostředkovatel provozuje na internetu kupónovou platformu sportovnislevy.cz prostřednictvím, které získává nové kupující pro dodavatele a to v oblasti - sportovních, volnočasových aktivit a zábavy. K tomuto účelu umisťuje na portál sportovnislevy.cz slevové kupóny dodavatele jako Slevu dne či slevy v jednotlivých kategoriích a zajišťuje jejich prodej kupujícím, prostřednictvím kupónů, které kupující nakupuje. Doba trvání uveřejnění nabídky dodavatele a design umístění na sportovnislevy.cz je na uvážení zprostředkovatele.

Výši slevy stanoví dodavatel, za její správnost zprostředkovatel neručí.

b) provozovatel sportovnislevy.cz je pouze zprostředkovatelem poskytované služby a/nebo dodaného zboží. Jejich dodavatel je odlišná fyzická nebo právnická osoba od zprostředkovatele, která je v nabídce zboží a/nebo služby vždy předem přesně identifikována.

c) koncový zákazník, kupující svou objednávkou akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou uveřejněny na sportovnislevy.cz a které blíže vymezují práva a povinnosti mezi dotyčnými subjekty.

 

2. Výklad základních pojmů

a) provozovatel a zprostředkovatel:  fyzická osoba, podnikatel Ing. Jiří Marek - Infosport Mark – provozující portál sportovnislevy.cz
b) dodavatel:  společnost z oblasti sportu, volnočasových aktivit, zábavy, která uzavřela se zprostředkovatelem Dohodu o zprostředkování.
c) kupující:  třetí osoba která koupila prostřednictvím sportovnislevy.cz kupon na služby a/nebo zboží dodavatele.
d) kupón:  poukázka v elektronické podobě obsahující nabídku zboží a/nebo služeb dodavatele s vyznačenou dobou platnosti a cenou nabídky. Kupóny vydává s elektronické podobě zprostředkovatel, tištěnou verzi si zajišťuje kupující, který je povinen jej odevzdat dodavateli v okamžiku využití nabídky. Dodavatel zašle seznam realizovaných kupónů zprostředkovateli a tento je podkladem pro vyúčtování provize.
e) parametr obchodu– popis nabídky, ceny a výše slevy v procentech, obsažený v konkrétní nabídce dodavatele.
f) osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa


3. Obsah smluvního vztahu mezi zprostředkovatelem a kupujícím


Obsahem smluvního vztahu je závazek zprostředkovatele umožnit kupujícímu získat kupon na odběr službu a/nebo zboží dodavatele, která je popsaná v nabídce.

Závazkem kupujícího je zaplatit za tento kupon sjednanou cenu na účet zprostředkovatele za stanovených podmínek.4. Odpovědnosti a práva zprostředkovatele, dodavatele a kupujícího


a) dodavatel nese odpovědnost za obsah a rozsah jim nabízených služeb a/nebo zboží koncovým kupujícím na sportovnislevy.cz. Veškeré informace uveřejněné na příslušném kuponu jsou uveřejněny na základě informací získaných od dodavatele a s jeho plným souhlasem zprostředkovatel nenese žádnou odpovědnost za jejich správnost a pravdivost.


b) dodavatel je vůči zprostředkovateli vázán smluvním vztahem, v němž se zavázal, že veškeré služby a zboží řádně dodá kupujícímu.


c) veškeré nároky z vad zboží a služeb (jeho kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má kupující vůči dodavateli a je povinen je řešit přímo s dodavatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek (které však nemohou omezit zákonná práva dodavatele).
Vzhledem k tomu, že dodavatel získává zboží a služby přímo od dodavatele, odpovídá dodavatel přímo kupujícímu dle příslušných právních předpisů za kvalitu, množství apod. týkající se poskytovaných služeb a zboží. Dodavatel zároveň odpovídá za informace, tj. zejména za jejich pravdivost a úplnost, týkající se zboží a služeb a jejich poskytnutí, uvedené v nabídce na internetových stránkách. Dle uvedeného je tedy kupující povinen svá práva a odpovědnost uplatňovat přímo u dodavatele.

Kupující bere na vědomí, že zprostředkovatel není oprávněn řešit reklamaci dodávaných zboží nebo služeb, jelikož není jejich dodavatelem.


d) zprostředkovatel tedy nenese žádnou odpovědnost za provedené služby a/nebo dodané zboží.


Dále neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou.
Zprostředkovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované prostřednictvím internetových stránek jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba.


e) zprostředkovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že:

  • dodá dle těchto Všeobecných obchodních podmínek kupon kupujícímu,
  • že použití kuponu nebude dodavatelem, splní-li dodavatel stanovené podmínky, odmítnuto.

Tyto vady je možné uplatnit u zprostředkovatele nejpozději do 14 dnů od skončení trvání příslušné nabídky, popř. nejpozději do 14 dnů po uplatnění voucheru, podle toho, která lhůta uplyne dříve. Po této lhůtě již není možno vady uplatnit. Započne-li dodavatel s čerpáním služeb nebo převezme-li zboží, musí všechny své nároky uplatňovat výhradně u dodavatele.5. Závazná objednávka a dodání kuponu

a) podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí včetně výběru a počtu kuponů. Odesláním objednávky zprostředkovateli se objednávka pro kupujícího stává závaznou.


b) objednávka je návrhem smlouvy na dodání zboží či poskytnutí služby dodavatelem, jejíž uzavření zprostředkovatel zprostředkovává. K uzavření smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky zprostředkovatelem, smlouva vzniká v případě, že si kupon objedná minimálně stanovený počet kupujících.


c) kupon je kupujícímu zaslán ve formátu PDF v elektronické podobě na jeho e-mail a považuje se zprostředkovatelem za doručený okamžitě po odeslání e-mailu. Kupující, pokud se registroval, si jej může také kdykoli stáhnout po přihlášení na stránkách sportovnislevy.cz. Příslušný odkaz na kupon je aktivní neomezeně ode dne odeslání emailu kupujícímu, s odkazem na stažení elektronické verze kuponu. Na náklady a žádost kupujícího je možné zaslat kupon i poštou.


6. Podmínky využití kuponu

a) veškeré podmínky využití kuponu včetně jeho doby platnosti jsou uvedeny přímo na kuponu. Dodavatel a kupující se zavazují k jejich dodržení. Během nákupního procesu může být cena služby navýšena například o poštovné, balné či bonus. Také může být snížena. Toto je vždy uvedeno v nabídce služby a/nebo zboží. Kupon je povinen kupující odevzdat dodavateli v okamžiku využití nabídky.

b) pokud kupující neuplatní kupon po dobu jeho platnosti, ztrácí nárok na poskytnutí služby a/nebo dodání zboží bez nároku na vrácení ceny kuponu, platnost kuponu, tedy i závazek dodavatel uplynutím doby platnosti kuponu zaniká.

c) kupon je přenosný. Každý kupující si může objednat libovolný počet kuponů, pokud to konkrétní nabídka nestanovuje jinak.

d) v případě, že kupující promění kupon za nižší než jeho původní hodnotu, nemá nárok na doplacení hodnoty kuponu nebo na nový kupon.

e) pokud dodavatel nestanoví jinak, je možné kupon použít pouze jednou.  

f) kupující je povinen u zboží a služeb, kde je to obvyklé (zejména u poskytovaných služeb) po zakoupení kuponu objednat dodání/využití služby nebo zboží s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno jej poskytnout ve stanovené době. Dodavatel a zprostředkovatel nezaručují, že předmětné zboží nebo služba, resp. přesná doba jeho využití, bude volná pro dodavatel kdykoli po celou sjednanou dobu, jelikož konkrétní doby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými dodavateli. Dodavatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu nebo zboží poskytnout/dodat v nabízeném (popř. neomezeném) množství v určené době platnosti kuponu.

g) zprostředkovatel ani dodavatel nenesou odpovědnost za ztrátu, poškození či zničení nebo odcizení kuponu.

h) kupon je povinen kupující odevzdat dodavateli v okamžiku využití nabídky.

7. Ochrana osobních údajů kupujícího

a) ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel se zavazuje chránit kupujícího osobní údaje v souladu se zmíněným zákonem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

b) kupující souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa na dobu neurčitou a to pro účely realizace práv a povinností které jsou v souladu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. Další podrobnosti: viz Podmínky užití portálu sportovnislevy.cz

8. Cena a platební podmínky

a) konečná cena nabízených služeb a/nebo zboží je vždy uvedena na sportovnislevy.cz a je v ní obsažena i příslušná sleva. Při potvrzení objednávky kuponu dojde k autorizaci platby kupujícím. V případě, že si kupon neobjedná minimální počet kupujících, bude autorizace platební transakce zrušena.

b) kupující si může zvolit jednu z těchto platebních metod:

  •  převodem na účet: pokud dojde k dosažení minimálního počtu kupujících, kteří si objednají kupon, je kupující povinen uhradit částku nejpozději následující pracovní den po této skutečnosti, o které bude informován prostřednictvím e-mailu.
  •  platební kreditní kartou: finanční hodnota odpovídající ceně vybraného kuponu bude kupujícímu stržena ve chvíli, kdy si kupon objedná minimální počet kupujících

9. Odstoupení od smlouvy, zánik závazků smluvních stran

a) v případě nedodání objednaného kuponu z důvodu zavinění zprostředkovatelem, má kupující právo k okamžitému odstoupení od smlouvy a navrácení zaplacených peněžních prostředků za kupon, a to do 3 pracovních dnů od doby, kdy učiní písemnou výpověď ze smlouvy.

b) v případě, že dodavatel nedodá objednané zboží či neposkytne objednanou službu na základě vlastního zavinění, a to ani po písemné výzvě kupujícího, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat od dodavatele vrácení zaplacené částky.

c) kupující má právo odstoupit od smlouvy také ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení kuponu, a to bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být dodavateli doručeno nejpozději čtrnáctého dne od doručení kuponu a v kopii je jeho povinností informovat i zprostředkovatele, vzhledem k finančním transakcím, které mezi třemi zainteresovanými stranami probíhají. Odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodu musí být učiněno písemnou formou.

d) pokud nedojde k aktivaci nabídky, všechny závazky smluvních stran zanikají ke dni ukončení platnosti nabídky. V případě, že zprostředkovatel již obdržel platbu kupujícího, je povinen ji do 3 pracovních dnů vrátit kupujícímu.

 
10. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky platí v plném znění uveřejněné na internetové stránce sportovnislevy.cz a to v den uzavření objednávky (odeslání elektronické objednávky kuponu).

Pokud dojde ke změně podmínek a kupující učiní objednávku později má se za to, že se změnou souhlasí. Vztahy, které neupravují tyto Všeobecné obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2012.

 

 
Vstupenky